ตารางการลาหยุดปฏิบัติงานของแพทย์  
สาขา แพทย์ รายละเอียดวันลา
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำ  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 อายุรกรรม นพ.อาณัติ มะโรหบุตร จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.
2 กุมารเวชกรรม พญ.พรพิชญ์ พึ่งธรรมเดชพัฒนกุลเลิศ จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
3 อายุรกรรม นพ.วิวัฒน์ รัตนชัย จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
4 โรคทั่วไป พญ.ซาร่าห์ โต๊ะนากายอ จันทร์-ศุกร์ 08.00-20.00 น.
5 หู คอ จมูก นพ.ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง วันพุธ 13.00-16.00 น.
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์นอกเวลา  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 สูติ-นรีเวช พญ.รุสลีนาห์ โตะอาดัม เสาร์ 13.00-16.00 น.
2 อายุรกรรมโรคหัวใจ นพ.เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต อังคาร,พฤหัสบดี
อาทิตย์
17.00-20.00 น.
09.00-16.00 น.
3 อายุรกรรม พญ.ณฐมน พนมอุปการ อาทิตย์ 09.00-20.00 น.
(คลินิคให้ปรึกษาโรคมะเร็ง)
4 รังสีวินิจฉัย พญ.วรางคณา ศรีสุด พฤหัสบดี
เสาร์-อาทิตย์ (สัปดาห์สุดท้ายของทุกๆเดือน)
17.00-20.00 น.
09.00-20.00 น.
5 อายุรกรรม ระบบทางเดินอาหาร พญ.กนกทิพ ทองผ่อง วันเสาร์ 08.00-16.00