Gallery : ประมวลภาพการอบรม เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ส่วนปลาย ครั้งที่ 1 สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลสิโรรส ปัตตานี   24 พ.ย. 2560