โปรโมชั่นทั้งหมด โรงพยาบาลสิโรรส

NEW PROMOTION FOR YOU.

วัคซีนในเด็ก  

 แพทย์ : พญ. พรพิชญ์ พึ่งธรรมเดชพัฒนกุลเลิศ
 โปรโมชั่น : วัคซีนในเด็ก.. 
 ระยะเวลา : 24 ต.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เภสัชกรรม


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แบบกลุ่ม/หน่วยงาน)  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แบบกลุ่ม/หน่วยงาน).. 
 ระยะเวลา : 24 ต.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เภสัชกรรม


วัคซีนไข้หวัดใหญ่  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : วัคซีนไข้หวัดใหญ่.. 
 ระยะเวลา : 24 ต.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เภสัชกรรม


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  

 แพทย์ : นพ. เอกอนันต์ อนันต์ฐานิต
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียน


Package ผ่าตัดทอนซิล  

 แพทย์ : นพ. ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง
 โปรโมชั่น : Package ผ่าตัดทอนซิล.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียน


สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : สิทธิ์ พรบ.รถ เบื้องต้น.. 
 ระยะเวลา : 1 ม.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
 ติดต่อ : เวชระเบียนโรงพยาบาลสิโรรส