บริการของคลินิก

  • บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)
  • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล
  • การดูแลเคลื่อนย้ายจากที่เกิดเหตุ และการส่งต่อระหว่างสถานพยาบาลทางบกด้วยรถพยาบาล

สอบถามเพิ่มเติมที่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส