ประกัน

...

บริการฉุกเฉินหรือผู้ป่วยในที่ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน

ขั้นตอนที่ 1

 • สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลสิโรรสโดยเราร่วมกับบริษัทประกันในการให้บริการ ท่านสามารถสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ Contact Center โทร. 073223600-4 ต่อแผนกสินเชื่อประกัน 125, 129, 194

ขั้นตอนที่ 2

 • เมื่อตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันแล้ว จะมีขั้นตอนในการรับบริการโดยใช้สิทธิ์ประกัน ดังนี้

  1. ในกรณีทั่วไปและฉุกเฉิน กรุณาเตรียมแสดงบัตรเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ ดังนี้
    บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ หรือบัตรประกัน หรือเลขกรมธรรม์

  2. บริการผู้ป่วยนอก
    ผู้ป่วยลงนามในเอกสารใบยินยอมก่อนเข้ารับบริการที่เวชระเบียน กรณีมีส่วนเกินผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

  3. บริการผู้ป่วยในที่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน
    ท่านติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำนัดเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดในการติดต่อ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะประสานงานบริษัทประกันเพื่อ   เช็กสิทธิ์การเคลมประกัน โดยหากมีส่วนเกินจากประกันที่มีสิทธิ ผู้ป่วยจะต้องทำการชำระเอง

*หมายเหตุ : กรณีใช้สิทธิ์อื่น ๆ โปรดติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส