โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

• ข้อมูลเบื้องต้น •

• ตรวจวัดสัญญาณชีพและดัชนีมวลกาย •

สงวนลิขสิทธิ์ © 2022. โรงพยาบาลสิโรรส